Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
THE DRINKS PRO E-SHOP WWW.PLECHOVKATOR.CZ

1.1
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Ing. Jiřího Sourala, se sídlem Hellichova 795, 290 01, Poděbrady - Poděbrady II, IČ: 49412477 (dále jen „The Drinks“), jehož je společnost THE DRINKS i provozovatelem. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti THE DRINKS jako prodávajícího a jejích zákazníků (kupujících). Za kupující jsou považováni koncoví zákazníci, tj. spotřebitelé.
1.2
Právní vztahy prodávajícího se zákazníkem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
1.3
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

REGISTRACE

2.1.
Každý kupující se může nejprve registrovat. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat na svůj uživatelský účet. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Alternativou k registraci je uskutečnění tzv. jednorázového nákupu, kdy kupující vyplní své údaje až po výběru daného zboží.
2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.
Kupující je oprávněn objednávat zboží společnosti THE DRINKS aktuálně uvedené v seznamu zboží e-shopu společnosti THE DRINKS k datu odeslání objednávky ze strany kupujícího a to tak, že si kupující vybere typ nápoje, z přiložených šablon si sestaví svůj obal, může si také nahrát fotku a napsat věnování, vzkaz, popis, přání atd.
3.2.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a zobrazit náhled. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Tímto krokem také kupující uděluje souhlas prodávajícímu k reprodukci jím vytvořeného obalu na nápoj a vytvoření takového obalu.
3.3.
Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky ze strany prodávajícího. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
3.4.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.
3.5.
Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout přijetí akceptace objednávky kupujícího a tím neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:
 • zboží je vyprodáno a již se nebude vyrábět (označeno!)
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • jedná se o zjevnou technickou chybu, např. nepřiměřeně nízká cena zboží
 • jedná se o motivy, které prodávající vyhodnotí jako vulgární, s nevhodným obsahem či porušující právní předpisy
 • jedná se o motivy, která porušují autorská práva třetích osob, nebo práva duševního vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory apod.)
V případě, že tato situace nastane, bude kupující informován a bude mu nabídnuta alternativní varianta. Kupující prohlašuje, že pro případ, že si nahraje motiv či napíše text, který porušuje autorská práva třetích osob, nebo práva duševního vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory apod.), bude odpovídat za škody tím způsobené.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platebního systému GoPay
 • bezhotovostně kartou prostřednictvím platebního systému GoPay
4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná téhož dne od uzavření kupní smlouvy.
4.4.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.
Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.
5.2.
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: The Drinks, Poděbrady, Hellichova 795, PSČ 290 01, Česká republika
5.3.
Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.
5.4.
Peníze za vrácené zboží na základě odstoupení včetně nákladů na dodání budou kupujícímu vráceny do 14 dnů od odstoupení.
5.5.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smlouvy (dle § 1837 obč.z.):
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory, zubní kartáčky, sluchátka),
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.
5.6.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
6.2.
Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou, např. PPL. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
6.3.
Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.plechovkator.cz
6.4.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě sta korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.5.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.6.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku e-obchod prodávajícího (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku e-obchodu.
8.3.
Kupující není oprávněn při využívání webové stránky e-obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky e-obchodu. Webovou stránku e-obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.4.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu nebo číslo karty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
9.4.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.5.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem
9.6.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
9.7.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.8.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.9.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.
Tato smlouva se řídí českými právními předpisy
10.2.
Prodávající dále informuje kupujícího, že pro mimosoudní řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu Části III zákona o ochraně spotřebitele je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
10.3.
Objednávka kupujícího, která po jejím potvrzení prodávajícím představuje uzavřenou kupní smlouvu, je archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
10.4.
Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem odeslání objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních a servisních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.
10.5.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2016.

V Poděbradech dne 1.2.2016

Ing. Jiří Soural